Najaarsbrochure CaRé Huizen

Spark l e & Shine Col l ect i e 2023 Juwel i er

int ro Beste gewaardeerde klant, Wat b i j zonder dat i k ook d i t j aar mi j n woord aan u kan r i chten . Een j aar waar i n we met ons fantas t i sche team weer vo l ze l f verzekerdhe i d vooru i t konden k i j ken en waar i n we weer kansen dur fden aan te gr i j pen . Maar ook een j aar waar i n we weer ondernemende r i s i co ’ s konden nemen om te vern i euwen en onsze l f opn i euw u i t te v i nden op d i ver se v l akken . Dat i s b i j zonder , aangez i en af ge l open j aren werden getekend door voorz i cht i ghe i d en onzekerhe i d . Met a l s opt ima l e toevoeg i ng : een heer l i j ke zomer met vo l l e ter rassen en l achende mensen en drukbezochte evenementen , waaronder onze t rot s : de Pasar Ma l am 2022 op de Oos termeent . Een event waar we ongekend t rot s op z i j n . Maar ook een j aar waar i n i k mi j ze l f u i tdaagde op andere v l akken ; zoa l s meer t i j d nemen om her i nner i ngen te creëren en van mi j n fami l i e en vr i enden te gen i eten en een j aar waar i n i k meer de t i j d nam om me verder te ontwi kke l en i n een recent ontdek te pass i e : tenn i s ! Een spe l waar i n behend i ghe i d , samenwer ken en gedu l d benod i gd i s . Een spor t d i e mi j net a l s de wi nke l cont i nue u i tdaagt ! Woorden z i j n overbod i g a l s het gaat over de n i euwe co l l ec t i es j uwe l en en hor l oges d i e u i n deze brochure gaat aant re f f en ; i k raad u voora l aan d i t ze l f te ervaren t i j dens het b l aderen . Om vervo l gens van ons u i tgebre i d adv i es te ont vangen i n de wi nke l . Daarom za l i k daar dan ook n i ks over ver k l appen . We l neem i k graag de t i j d om een t rend te s i gna l eren ; name l i j k de verander i ng d i e i s ont s taan en verder voor tduur t met bet rekk i ng tot de terugkoms t van een vraag naar echte mater i a l en , handwer k , per soon l i j khe i d en kwa l i te i t . Terwi j l af ge l open j uwe l i er s j aren voorname l i j k i n het teken s tonden van d i g i ta l i ser i ng , moderne t rendger i chte i tems en een goede pr i j s / kwa l i te i t verhoud i ng z i en wi j nu een s ter ke s t i j g i ng i n vraag naar h i gh-end j uwe l en- en hor l ogeaanbod . Di t resu l teer t s teeds vaker i n pracht i ge adv i ezen en ver kopen van b i j voorbee l d het goudmer k B l ush dat af ge l open j aar razend popu l a i r i s geworden , een toevoeg i ng i n het mer ken-aanbod waaronder TW Stee l en tot s l ot een ongekende , pos i t i eve druk te i n ons e i gen CaRé Ate l i er . Want de vraag naar goud , handwer k en echte mater i a l en i s ongekend ges tegen en dage l i j ks komen er bes taande- en n i euwe k l anten b i nnen met een un i ek vraags tuk . Di t maak t ons wer k b i j zonder en doet ons zo nu en dan terugdenken aan een j uwe l i er s t i j d d i e ver achter ons l i gt ; een t i j d waar i n we echt goed de t i j d konden nemen , een per soon l i j k un i ek i tem konden adv i seren én echt aan goudsmeden deden . Di e t i j d l i j k t terug te z i j n , met de moderne voorde l en van 2022 . Kor t gezegd : het t i j l i j k t te keren i n de pos i t i eve z i n van het woord : af ge l open j aren hee f t de j uwe l i er sbranche een grote verander i ng ondergaan en d i e mag voor tduren . Want dan kunnen wi j onze pro f ess i e , ervar i ngen en gedachtes b l i j vend met u de l en . Want een d i ng za l wat ons bet re f t noo i t veranderen : dat u met een g l iml ach en een goed gevoe l de wi nke l ver l aat . Graag tot z i ens ! Anita Koning & CaRé Team

Stijl en elegantie gaan nooit uit de mode 1. Q047 Gouden oorhangers 149,- 2. Q048 Gouden collier met amethist, citrien en hemelsblauwe prasioliet 42,5+3cm 989,- 1. 2. scan voor video

MIXEN MAG Deze ver sch i l l ende s t i j l en kunnen zowe l l os a l s b i j e l kaar worden gedragen 1. 3. 5. 2. 4. 6. 1. Q432 Gouden collier 43cm 1.150,- 2. Q434 Gouden Collier 45cm 1.399,- 3. Q431 Gouden armband 18cm 599,- 4. Q435 Gouden armband 19cm 699,- 5. Q433 Gouden armband 19cm 549,- 6. Q429 Gouden armband 19cm 529,-

scan voor video 7. Q434 Gouden collier 43cm 1.399,- 8. Q428 Gouden collier 45cm 1.150,- 7. 8.

JEWELRY ALWAYS FITS Een armband i s de f i n i sh i ng touch van e l ke out f i t BE YOU, BE UNIQUE Deze gouden s i eraden l aten z i ch moe i te l oos met e l ke l ook comb i neren 1. Q955 Gouden collier 42cm 649,- 2. Q443 Gouden collier 45cm 1.299,- 3. Q956 Gouden armband 18,5cm 399,- 4. Q441 Bicolor gouden armband 18,5cm 449,- 1. 3. 2. 4.

Chocolate is good, but jewels are carb-free 5. Q436 Gouden collier 42cm 839,- 6. Q438 Gouden collier 44cm 719,- 7. Q430 Bicolor gouden collier 43cm 1.399,- 8. Q437 Gouden armband 19cm 429,- 9. Q444 Gouden armband 19cm 719,- 10. Q439 Gouden armband 18,5cm 379,- 5. 7. 9. 6. 8. 10. scan voor video

Gent l emen 1. 3. 5. 2. 4. 6. 1. Q625 Gouden manchetknopen 959,- 2. Q624 Bicolor gouden armband 20cm 639,- 3. Q622 Gouden collier 50cm 1.299,- 4. Q623 Gouden armband 20cm 549,- 5. Q627 Massief gouden ring met lagensteen massief 1.850,- 6. Q634 Gouden ring 909,-

Gent l emen PARTY PROOF 1. Q916 Zilveren ring 37,50 2. Q922 Zilveren armband 20cm 159,- 3. Q910 Zilveren ring met onyx 119,- 4. Q907 Zilveren collier 50cm 135,- 5. Q921 Armband 20cm 49,- 6. Q924 Armband 20cm Bruin 89,- 7. Q925 Armband met onyx 65,- 1. 3. 5. 2. 4. 6. 7.

BIRTH STONES E l ke geboor temaand hee f t z i j n e i gen k l eur en ede l s teen 1. Q287 November citrien 79,- 2. Q022 Gouden collier 41+2+2cm 129,- 3. Q284 Augustus peridoot 79,- 4. Q286 Oktober roze tourmalijn 119,- 5. Q283 Juli robijn 119,- 6. Q288 December zwitsers blauw topaas 79,- 7. Q281 Mei smaragd 135,- 8. Q278 Februari amethist 79,- 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 5. 7. 1. 4. 6. 8. NIET AFGEBEELDE GEBOORTESTENEN : Q277 Januari granaat 75,- Q279 Maart aquamarijn 119,- Q280 April zirkonia 75,- Q282 Juni licht amethist 75,- Q285 September saffier 119,-

Laat je betoveren bi r th stones 1. 3. 5. 7. 9. 11. 2. 4. 6. 8. 10. NIET AFGEBEELDE GEBOORTESTENEN : Q291 Maart aquamarijn 379,- Q292 April zirkonia 349,- Q295 Juli robijn 379,- Q296 Augustus peridoot 349,- Q297 September saffier 379,- Q298 Oktober roze tourmalijn 379,- Q302 Februari amethist 219,- Q303 Maart aquamarijn 229,- Q304 April zirkonia 219,- Q306 Juni licht amethist 219,- Q307 Juli robijn 229,- Q311 November citrien 219,- Q312 December zwitsers blauw topaas 219,- 1. Q299 Gouden collier November citrien 349,- 2. Q290 Gouden collier Februari amethist 349,- 3. Q289 Gouden collier Januari granaat 349,- 4. Q300 Gouden collier December zwitsers blauw topaas 349,- 5. Q294 Gouden collier Juni licht amethist 349,- 6. Q293 Gouden collier Mei smaragd 379,- 7. Q305 Gouden armband Mei smaragd 229,- 8. Q308 Gouden armband Augustus peridoot 219,- 9. Q310 Gouden armband Oktober roze tourmalijn 229,- 10. Q309 Gouden armband September saffier 229,- 11. Q301 Gouden armband Januari granaat 219,-

EXOTISCH Deze gouden s l angens i eraden zorgen voor een s toere l ook INTO THE WILD Deze s t i j l vo l l e rept i e l en geven j e out f i t een dazz l i ng e f f ec t 1. 4. 6. 8. 3. 2. 2. 5. 7. 9. 1. Q539 Gouden hanger met zirkonia 99,- 2. Q022 Gouden collier 41+2+2cm 129,- 3. Q538 Gouden hanger 99,- 4. Q537 Gouden collier 40+2+2cm 269,- 5. Q542 Gouden ring met zirkonia en smaragd 299,- 6. Q536 Gouden klapoorringen (scharnier) met zirkonia en smaragd 249,- 7. Q546 Gouden ring 269,- 8. Q535 Gouden oorstekers 109,- 9. Q544 Gouden oorringen met zirkonia hanger 135,- scan voor video

I’ll stop wearing black when they invent a darker colour 1. Q553 Gouden ring met 0.67ct. onyx 479,- 2. Q560 Gouden ring met 1.00ct. onyx 499,- 3. Q567 Gouden ring met 0.26ct. onyx 399,- 1. 3. 2. scan voor video

L E T ’ S M A K E I T P E R S O N A L ART. 680 | €129 ART. 681TIG | €79 ART. 692 | €59 ART. 686 | €89 ART. 693 | €119 ART. 691 | €129 ART. 690 | €269 ART. 352 | €99 ART. 345 | €219 ART. 662 | €359 ART. 659 | €379 ART. 152 | €99 ART. 153 | €199 ART. 161 | €89 ART. 743 | €239 ART. 154 | €79 ART. 147 | €169 ART. 841BLK | €129 ART. 192 | €119 ART. 640SI L | €99 ART. 150 | €99 ART. 650SBR | €119 ART. 248 | €99 ART. 655 | €149 Laat je sieraad personaliseren met een gravure van je sterrenbeeld, je naam, een bijzondere tekst of datum, de coördinaten van je favoriete plaats of zelfs je eigen vingerafdruk. Een gepersonaliseerd sieraad vertelt jouw verhaal; bijzonder om cadeau te geven én te krijgen! * al le vermelde pri jzen zi jn onder voorbehoud en exclusief graveerkosten. ART. 685 | €89 ART. 668 | €249

H A N D M A D E S T E R L I N G S I L V E R

HB1514006 €439 HBJ1580318M €129

HBJ1580364M €89 HB1513988 €329 HB1514005 €439 HB1513976 €439 HB1513975 €379

PENDANT 36817BY €169 RINGS 12275BY €149 12225BL €55 • 12270ZY €189 EARRINGS 7667ZY €129 NECKLACE 34010ZY/42 €169 FESTIVE ITEM EARRINGS 7892BY €149 BRACELETS 2926ZI €199 • 23003BY €99 RINGS 1953ZY €89 12281ZI €129 BRACELET 23007ZY €149 FESTIVE ITEM EARRINGS 7904ZY €279 FESTIVE ITEM EARRINGS 7831SY €149 + FREE BLACK EAR CHARMS NECKLACES 3966SY €129 3992ZI/39 €299 • 3916PW €109

TH1792008 €219 TH1792017 €189 TJ2790460 €59 TJ2790458 €59 TH1710499 €179 TH1792018 €189

TH1792013 €169 TH1792031 €189 TH1792025 €169 TJ2790463 €79 TH1792030 €219 TH1710507 €169 TJ2790462 €79

SPECIAL EDITION DANNY VERA 18 ct gold plated v.a. 39,90 v.a. 299 v.a. 179 119,- 49,- 45,- 47,50 v.a. 149,- v.a. 42,50

v.a. 42,50 119,- v.a. 39,90 v.a. 49,90 v.a. 39,90 v.a. 39,90 v.a. 49,90

ZOETWATERPARELS OORRINGEN Deze kwa l i tat i eve pare l s vormen de a l l ermoo i s te co l l i er s Ook j e oren worden vro l i j k van deze pracht i ge pare l s 1. 3. 2. 1. Q764 Zilveren collier met zoetwaterparel 44cm 65,- 2. Q763 Zilveren collier met zoetwaterparel 41+5cm 45,- 3. Q765 Zilveren oorringen met zoetwaterparel hanger 69,-

Parels geven een vleugje magie aan elk juweel 4. Q756 Zilveren oorstekers met zoetwaterparel 42,50 5. Q757 Zilveren hanger met zoetwaterparel 39,- 6. Q689 Zilveren collier 41+4cm 22,50 7. Q755 Zilveren armband met zoetwaterparel 18+3cm 45,- 8. Q760 Zilveren ring metzoetwaterparel 45,- 9. Q766 Zilveren klapoorringen (scharnier) met zoetwaterparel 59,- 10. Q767 Zilveren oorstekers met zoetwaterparel 35,- 5. 7. 9. 4. 6. 8. 10. scan voor video

De Prospex Speedtimer serie omvat vier Solar chronografen. De horloges onderscheiden zich door hun verschillende wijzerplaatkleuren: wit, blauw, goud en zwart. De fraaie wijzerplaten hebben een afwerking die zorgt voor de hoge mate van afleesbaarheid wat een kerneigenschap is van elk Prospex horloge. De horloges zijn voorzien van het Solar kaliber V192, saffierglas en de diameter is 39mm. De horloges zijn 100m waterdicht. De vorm van de kast is trouw aan Seiko’s originele Speedtimer uit 1969. De Seiko Prospex Speedtimer collectie SSC815P1 € 680,- SSC813P1 € 680,-

Seiko Prospex Solar Chronografen SSC817P1 € 680,- SSC819P1 € 680,-

Het juiste sieraad dragen maakt zelfs maandag zoveel leuker 1. Q710 Zilveren hanger met zirkonia 59,- 2. Q689 Zilveren collier 41+4cm 22,50 3. Q709 Zilveren oorstekers met zirkonia 59,- 4. Q696 Zilveren collier met zirkonia 41+4cm 45,- 5. Q712 Zilveren hanger met zirkonia 29,- 6. Q703 Zilveren hanger met zirkonia 59,- 7. Q688 Zilveren hanger met zirkonia 49,- 8. Q695 Zilveren oorstekers met zirkonia 42,50 9. Q711 Zilveren klapoorringen (scharnier) met zirkonia 42,50 10. Q699 Zilveren ring met zirkonia 39,- 11. Q714 Zilveren ring met zirkonia 35,- 12. Q706 Zilveren ring met zirkonia 69,- 13. Q702 Zilveren oorstekers met zirkonia 79,- 1. 4. 2. 2. 2. 2. 9. 11. 13. 8. 5. 6. 7. 10. 12. 3.

14. Q687 Zilveren oorhangers met zirkonia 79,- 15. Q691 Zilveren ring met zirkonia 79,- 15. 14. scan voor video

1. Q730 Zilveren collier 45cm 399,- 2. Q728 Zilveren collier 45cm 229,- 3. Q725 Zilveren armband 19cm 99,- 4. Q731 Zilveren armband 19cm 189,- 1. 3. 2. 4.

Het leven is niet perfect, maar je sieraden kunnen dat wel zijn GROVE SCHAKELS scan voor video 5. Q724 Zilveren collier 45cm 179,- 6. Q726 Zilveren collier 45cm 349,- 7. Q727 Zilveren armband 20cm 189,- 8. Q729 Zilveren armband 19,5cm 119,- 5. 7. 6. 8.

IW020945 €79 IW021006 €49 IW021007 €49 IW020944 €79 IW020328 €69 IW020320 €69

IW020545 €99 IW020544 €99 IW020546 €99 IW020541 €99 IW020511 €99

1 COLLIER 129 € (5020/10-1500) 2 ARMBANDEN 69 € (5020/30-1500) 3 OORBELLEN 55 € (5020/21-1500) 3 BANGLE85 € (0131/33-1517) 5 HORLOGE 179 € (7640/73-1707) 6 HORLOGE 199 € (7635/70-1227) 7 COLLIER 149 € (5086/10-0737) 8 ARMBANDEN 79 € (5086/30-0737) 9 OORBELLEN 59 € (5086/21-0737) 10 HORLOGE 179 € (7630/73-1717) 1 3 2 5 6 8 7 9 10 4

Deze kleurrijke sieraden laten het hart van elke sieradenliefhebber sneller kloppen 1. Q814 Verguld zilveren hanger met witte zirkonia en nano smaragd 69,- 2. Q815 Verguld zilveren collier 41+4cm 25,- 3. Q812 Zilveren collier met witte zirkonia en synthetische saffier 42+3cm 65,- 4. Q813 Verguld zilveren oorstekers met witte zirkonia en nano smaragd 105,- 1. 3. 2. 4.

Fan van k l eur? Ga dan voor s i eraden met d i ver se k l eur s tenen 5. Q797 Zilveren collier met diverse kleurstenen 40+4cm 49,- 6. Q811 Zilveren hanger met diverse kleurstenen 59,- 7. Q689 Zilveren collier 41+4cm 22,50 8. Q798 Zilveren armband met diverse kleurstenen 18+2cm 37,50 9. Q819 Zilveren ring met gekleurd zirkonia 109,- 10. Q804 Zilveren ring met witte zirkonia en roze zirkonia (morganiet) 45,- 11. Q800 Zilveren ring met zirkonia 45,- 12. Q808 Zilveren ring met witte zirkonia en licht groen zirkonia 45,- 5. 7. 9. 11. 6. 8. 10. 12.

SCHITTEREND Deze r i ngen met z i r kon i a g l i ns teren de he l e dag l ang SUBTIELE SCHOONHEID Een e l egant co l l i er i s a l t i j d een succes 1. Q768 Zilveren collier 40+4cm 109,- 2. Q769 Zilveren collier 41+4cm 49,- 3. Q775 Zilveren ring met zirkonia 59,- 4. Q787 Zilveren ring met zirkonia 75,- 5. Q796 Zilveren bangle met zirkonia 60mm doorsnede 279,- 6. Q795 Zilveren armband 16+3cm 49,- 7. Q791 Zilveren collier met zirkonia 41+2+2cm 35,- 1. 3. 5. 7. 2. 4. 6.

Geluk komt in een klein sieradendoosje 8. Q790 Zilveren collier met zirkonia 40+4cm 37,50 9. Q792 Zilveren collier 45cm 189,- 10. Q772 Zilverenklapoorringen (scharnier) 65,- 11. Q770 Zilveren klapoorringen (scharnier) met zirkonia 85,- 12. Q771 Zilveren klapoorringen (scharnier) 55,- 13. Q793 Zilveren armband 19cm 89,- 14. Q794 Zilveren armband 19cm 115,- 15. Q781 Zilveren Ring 39,- Een hartjessieraad is het perfecte cadeau om een geliefde mee te verrassen 9. 13. 11. 15. 8. 10. 14. 12. scan voor video

Good v ibes Het dragen van sieraden met gekleurde stenen fleurt elke look op BE CREATIVE De exp l os i e van k l eur maak t deze mi n ima l i s t i sche s i eraden tot een echte b l i kvanger K l eur r i j ke ede l s tenen z i j n de g l iml ach van Moeder Natuur 1. 3. 5. 2. 4. 6. scan voor video 1. Q893 Zilveren oorringen met regenboog zirkonia 89,- 2. Q894 Zilveren klapoorringen (scharnier) met regenboog zirkonia 79,- 3. Q904 Zilveren ring met regenboog zirkonia 45,- 4. Q895 Zilveren oorstekers met regenboog zirkonia 59,- 5. Q899 Zilveren ring met regenboog zirkonia 42,50 6. Q896 Zilveren collier met regenboog zirkonia 45+5cm 75,-

You can never go wrong, with a little pink CUTENESS OVERDOSE Van k i t tens , har t j es en eenhoorns tot b l oemen en v l i nder s Kids 2. 2. 3. 5. 8. 7. 1. 4. 6. 9. 10. 1. Q927 Zilveren hanger 19,50 2. Q928 Zilveren collier 36+4cm 25,- 3. Q938 Zilveren hanger 35,- 4. Q926 Zilveren oorstekers 25,- 5. Q935 Zilveren oorstekers 18,- 6. Q937 Zilveren oorstekers 25,- 7. Q931 Zilveren ring 29,- 8. Q936 Zilveren oorringen met hanger 37,50 9. Q940 Zilveren armband 13cm 65,- 10. Q939 Zilveren armband 11+2cm 29,-

1. 3. 2. 1. Q657 Zilgold armband 19cm 499,- Q656 Zilgold collier 45cm 959,- 2. Q661 Zilgold armband 19cm 349,- Q660 Zilgold collier 45cm 629,- 3. Q659 Zilgold armband 19cm 999,- Q658 Zilgold collier 45cm 1.850,-

Sieraden bezitten het talent om je uniek te laten voelen GOUD IS TIJDLOOS K i es u i t gouden armbanden , ha l sket t i ngen , r i ngen en oorbe l l en scan voor video 4. Q652 Zilgold oorringen 239,- 5. Q654 Zilgold bangle 61mm doorsnede 669,- 6. Q655 Zilgold bangle 61mm doorsnede 1.599,- 7. Q653 Zilgold oorringen 149,- 5. 7. 4. 6.

Sieraden zijn de kers op elke taart 1. Q513 Gouden ring met zirkonia 279,- 2. Q519 Gouden ring met zirkonia 269,- 3. Q509 Gouden oorstekers 99,- 4. Q505 Gouden hanger 119,- 5. Q022 Gouden collier 41+2+2cm 129,- 6. Q508 Gouden oorringen met hanger 149,- 1. 3. 5. 2. 4. 6.

ESSENTIALS 7. Q507 Gouden hanger met zirkonia 75,- 8. Q499 Gouden collier 40,5+2+2cm 239,- 9. Q498 Gouden collier 40+2+2cm 349,- 10. Q497 Gouden collier 41+2+2cm 339,- 11. Q506 Gouden hanger 59,- 12. Q526 Gouden ring 229,- 13. Q510 Gouden oorringen 219,- 14. Q500 Gouden armband 16+2cm 379,- 15. Q503 Gouden armband 18cm 159,- 16. Q501 Gouden armband 17,5+1cm 159,- 5. 5. 7. 9. 13. 11. 15. 8. 10. 14. 12. 16. scan voor video

Deze z i l veren schake l armbanden l aten z i ch moo i comb i neren met andere z i l veren s i eraden 1. 4. 2. 3. 5. scan voor video 1. Q794 Zilveren armband 19cm 115,- 2. Q862 Zilveren armband 19cm 115,- 3. Q858 Zilveren armband 18cm 65,- 4. Q860 Zilveren armband 19cm 99,- 5. Q859 Zilveren bangle 60mm doorsnede 139,-

TIJD VOOR KLEUR Deze oorhanger s z i j n per f ec t voor op e l k ver l ang l i j s t j e 1. 3. 5. 2. 4. 6. 1. Q867 Zilveren oorhangers met magenta 109,- 2. Q866 Zilveren oorhangers met groen kwarts 109,- 3. Q864 Zilveren oorhangers met parelmoer 99,- 4. Q863 Zilveren oorhangers met onyx 85,- 5. Q868 Zilveren oorhangers met lapis lazuri 119,- 6. Q865 Zilveren oorhangers met wit agaat 109,-

Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. De afgebeelde artikelen kunnen qua kleur en grootte afwijken van de werkelijkheid. Nadruk verboden. © 2022 Kasius Sieraden B.V. 1. Q451 Gouden collier 45cm 999,- 1. OOSTERMEENT-OOST 105 • 1274 SL HUI ZEN • 035 525 8800 CAREJUWEL I ER@OUTLOOK.COM • WWW.CAREJUWEL I ER.NL CaRé-Juwel i er care . juwel i er

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU5MTQ0