7280_Care_Huizen

Spark l e & Sh i ne Co l l ect i on 2024 T h e J ewe l l e r y E d i t i on Juwel i er

in our store, Welcome w me co el Waar bl i j f t de t i jd? Waar b l i j f t de t i jd? Dat vraag i k mi j ze l f rege lmat i g af ; afge l open jaren z i j n werke l i j k voorbi j gev l ogen . Op zake l i j k gebi ed, maar ook op persoon l i j k gebi ed l i j kt a l l es i n een s t roomversne l l i ng te gaan . I n de wi nke l vo l gen we de l aat s te ontwi kke l i ngen en i nnovat i es op de voet ; want wi j v i nden het be l angr i j k om met de t i jd mee te gaan . Want ondanks het f e i t dat we een t radi t i onee l karakter hebben waar vakmanschap, serv i ce en gas tvr i j he id de speerpunten z i j n , i s het hee l be l angr i j k om goed op te b l i j ven l et ten wat de t rends ons proberen te ver te l l en . Door kansen te b l i j ven spot ten , kunnen we de wi nke l , onze di ens ten en ons aanbod cont i nue opt ima l i seren . Zo hebben wi j on l angs een spec ia l e gravuremach i ne ge ï nt roduceerd; di e het moge l i j k maakt om a l l e typen j uwe l en , hor l oges en geschenken te voorz i en van un i eke teks ten en pat ronen door midde l van een l aser techn i ek . Daarnaas t maken we ook meer hand vervaardi gde j uwe l en i n ons e i gen ate l i er dan oo i t tevoren ; omdat de vraag naar un i eke en persoon l i j ke j uwe l en g i gant i sch i s toegenomen . B i j zonder voor de k l ant , maar ook zeer spec iaa l voor ons om aan mee te mogen werken en k l anten b l i j te mogen maken met een un i ek s i eraad. Tot s l ot hebben we afge l open maanden i n het teken ges te l d van een wi nke l upgrade . We hebben gemerkt dat de man i er van wi nke l en veranderd en h i er spe l en wi j opt imaa l op i n . Wi nke l en gaat vandaag de dag name l i j k om ‘ ontmoeten’ en ‘be l even’ . Zo v i ndt u ru ime taf e l s waar u z i ch kunt l aten i nspi reren door onze ervaren verkopers , daarnaas t ook een geze l l i ge kof f i ecorner en een vern i euwd i nter i eurdes i gn . CaRé Juwe l i er 2 .0 kunt u we l zeggen . 1 7 ,5 jaar i s i nmidde l s vers t reken s i nds de overname i n 2006. Met de naam CaRé Juwe l i er , di e s taat voor de eers te l et ters van de namen van mi j n zoons Ca l v i n en René , ben i k nog a l t i jd erg b l i j . Mi j n zoons , di e nog rege lmat i g meewerken i n de wi nke l , z i j n u i tgegroe id tot vo lwassenen mannen met hun e i gen persoon l i j ke l even en car r i ère waar i k onwi j s t rot s op ben . Het l i j kt a l s de dag van g i s ter dat z i j h i er a l s j onge j ongens hu i swerk maakten of meeh i e l pen op een vr i j e dag , dankbare her i nner i ngen di e me a l t i jd zu l l en bi jb l i j ven waardoor de wi nke l een promi nent onderdee l was van hun j eugd. Een teken dat de naam van de wi nke l vandaag de dag nog s teeds un i ek en passend i s . Onze wi nke l i s een bi j zonder fami l i ebedr i j f pur sang met een bi j zondere samens te l l i ng . Mi j n man Peter di e e l k vr i j uur t j e i n het tekens te l t van de wi nke l en het Wi nke l cent rum, mi j n moeder di e a l s i nds dag één een vas t gez i cht i s i n de wi nke l en a l t i jd voor me k l aars taat en ons un i eke verkoopteam bes taande u i t Tat iana, Mi eke en Gi neke . Dames di e aanvoe l en a l s fami l i e door hun jaren l ange i nzet . Er i s bi j CaRé Juwe l i er e i gen l i j k geen sprake van een sp l i t s i ng tussen pr i vé en zake l i j k ; het l oopt dwars door e l kaar heen en j u i s t daarom doe i k di t met zovee l p l ez i er . I k hoop u ook aankomend jaar weer vo l op te mogen ontmoeten , ontvangen en u i tnodi gen voor een wi nke l bezoek . Want zonder u zou CaRé Juwe l i er er n i et z i j n . Dank voor het ver t rouwen . Ui tnodi gende en t rot se groet , Ani ta Koning

1. 1. S1030 Geelgouden ring met 0.07ct. H SI diamant en 1.35ct. amethist 839,- 2. S1025 Geelgouden ring met 0.15ct. H SI diamant en 4.0ct. wit maansteen 1.199,- 3. S486 Geelgouden ring met 0.20ct. H SI diamant en 4.5ct. amethist 1.899,- 2. 3. G E T T H E L O O K Embrace the beauty of diversity and let your uniqueness resonate

1. S324 Geelgouden ring met zirkonia 189,- 2. S331 Geelgouden ring met zirkonia 279,- 3. S339 Geelgouden ring 219,- 4. S307 Geelgouden oorringen 369,- 5. S312 Geelgouden collier 40+2+2cm 219,- 6. S317 Geelgouden hanger met zirkonia 79,- 7. S315 Geelgouden hanger 45,- 8. S316 Geelgouden graveerhanger 109,- 9. S304 Geelgouden klapoorringen (scharnier) met zirkonia 289,- 10. S310 Geelgouden klapoorringen (scharnier) 239,- S W I T C H I T U P Deze losse hanger t j es maken het moge l i j k j e hal sket t ing aan te passen naarge lang j e mood. 4. 6. 5. 8. 9. 10. 7. shine bright 1. 2. 3.

11. S311 Geelgouden oorstekers met zirkonia 69,- 12. S305 Geelgouden oorstekers 99,- 13. S303 Geelgouden oorstekers 119,- 14. S321 Geelgouden armband 19cm 259,- 15. S320 Geelgouden armband 19cm 199,- 16. S314 Geelgouden collier 45cm 519,- 17. S313 Geelgouden collier 40+2+2cm 319,- 18. S318 Geelgouden bangle ovale buis 4x60mm 959,- 19. S319 Geel/wit/roségouden armband met koord 13-26cm 179,- 11. 12. 13. 14. 15. 17. 18. 19. 16. Draag col l i ers met verschi l l ende l engtes voor een spee l s laagj esef fect .

• RR-60087 | € 45,00 • RR-80032 | € 42,50 • RR-L0131 | € 139,00 • RR-40071 | € 39,90 • RR-80098 | € 49,90 • RR-80051 | € 50,00 • RR-80067 | € 45,00 • RR-60092 | € 45,00 • RR-80042 | € 42,50 • RR-M0021-G | € 55,00 • RR-80094-G | € 45,00 • RR-60046-G | € 60,00 • RR-80101-G | € 59,90 • RR-L0156-S | € 99,90 • RR-60106-S | € 45,00 • RR-60112-S | € 49,90 • RR-60115-S | € 49,90 • RR-BR031 | € 179,00 (v.a.) • RR-60105 | € 39,90 • RR-40117 | € 45,00 MAAK JIJ NÓG MOOIERE COMBINATIES? Bij Rebel & Rose heb je keuze uit meer dan 300 dames- en herenarmbanden om zelf nóg mooiere combinaties te maken met leer, zilver en kralen. Al kun je natuurlijk ook voor een van deze setjes kiezen!

Venson GC 2. 1. 3. 4.

Venson GC 1. Z25002L1MF €569 | 2. Z12005L1MF €629 | 3. Y98008L1MF €649 | 4. Y83003G2MF €699 5. Z26003G7MF €579 | 6. Z25003L7MF €499 5. 6.

1. S375 Geelgouden oorringen 399,- 2. S374 Geelgouden klapoorringen (scharnier) 369,- 3. S309 Geelgouden oorhangers 479,- 4. S377 Geelgouden klapoorringen (scharnier) 719,- 5. S376 Geelgouden klapoorringen (scharnier) 1.299,- Een casua l dag of ch i c f ees t? Deze gouden hangers met een v i ntage f ee l z i j n gesch i kt voor e l ke ge l egenhe id. the G O L D E N ear party 1. 2. 3. 4. 5.

1. S384 Geelgouden armband 19cm 579,- 2. S343 Geelgouden armband 18cm 349,- 3. S386 Geelgouden ring met granaat 349,- 4. S392 Geelgouden ring 379,- 5. S383 Geelgouden bangle vlakke buis 3x61mm 1.099,- G E T T H E L O O K Breathe life into your outfit with captivating pieces and a gemstone that makes head turn G L A M O R O U S G A R N E T De gouden bas i s s t raa l t subt i e l door de granaat heen voor een zonn i g e f f ect . 1. 2. 3. 4. 5. S T A P L E P I E C E Een mi n ima l i s t i sche , makke l i j k te combi neren armband mag n i et i n j e co l l ect i e ontbreken .

PDA Tommy Hilfiger Dames 1. TH1782658 €189 2. TJ2780842 €79 3. TH1782661 €179 4. TH1782663 €199 5. TH1782681 €139 6. TH1782631 €149 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PDA Tommy Hilfiger Dames 7. TH1782677 €179 8. TH1782624 €199 9. TJ2780845 €69 10. TJ2780846 €99 11. TJ2780788 €89 12. TJ2780789 €79 13. TH1782683 €129 14. TH1782685 €139 7. 9. 10. 11. 13. 12. 8. 14.

PDA Tommy Hilfiger Heren 1. TH1792080 €189 2. TJ2790511 €79 3. TH1710567 €179 4. TH1710569 €179 5. TH1792093 €219 6. TH1792095 €199 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PDA Tommy Hilfiger Heren 7. TH1710587 €169 8. TH1710589 €199 9. TJ2790531 €69 10. TJ2790532 €69 11. TJ2790541 €89 12. TJ2790539 €99 13. TH1792109 €219 14. TH1792110 €199 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

1. S554 Geelgouden klapoorringen (scharnier) met smaragd 319,- 2. S066 Geelgouden collier met smaragd 40+2+2cm 389,- 3. S555 Geelgouden klapoorringen (scharnier) met smaragd 479,- 4. S543 Geelgouden ring met smaragd 479,- 5. S002 Geelgouden collier 41+2+2cm 145,- 6. S552 Geelgouden hanger met smaragd 339,- E M E R A L D Be enchanted by the majestic beauty found in nature 1. 2. 3. 4. 5. 6.

H E Y , S T U N N E R Het authent i eke karakter van smaragd wordt onders t reept door de keuze voor k l ass i eke vormen en een s i er l i j ke detai l l er i ng . 7. 8. 9. 11. 10. 12. 13. 14. 15. 7. S002 Geelgouden collier 41+2+2cm 145,- 8. S090 Geelgouden hanger met smaragd 139,- 9. S551 Geelgouden oorstekers met smaragd 219,- 10. S266 Geelgouden oorhangers 79,- 11. S102 Geelgouden hanger met smaragd 109,- 12. S176 Geelgouden ring met smaragd 239,- 13. S553 Geelgouden klapoorringen (scharnier) met 2x 0.05ct. H SI2 diamant en smaragd 529,- 14. S550 Geelgouden oorstekers met 2x 0.0075ct. diamant en smaragd 299,- 15. S556 Geelgouden armband met smaragd 18cm 2.899,-

Y O U R J E W E L S Breng k l eur aan met deze subt i e l e s i eraden met de combi nat i e robi j n-opaa l of l ondon b l ue topaas - sky b l ue topaas . Colour up 1. S580 Geelgouden collier met robijn en roze opaal 42+3cm 649,- 2. S583 Geelgouden collier met blauw topaas en london blue topaas 42+3cm 649,- 3. S584 Geelgouden armband met blauw topaas en london blue topaas 17+2cm 419,- 4. S581 Geelgouden armband met robijn en roze opaal 17+2cm 419,- 5. S579 Geelgouden oorhangers met robijn en roze opaal 299,- 6. S582 Geelgouden oorhangers met blauw topaas en london blue topaas 299,- 1. 2. 3. 4. 5. 6.

a woman needs ropes of 1. S002 Geelgouden collier 41+2+2cm 145,- 2. S625 Geelgouden hanger met zoetwaterparel 95,- 3. S624 Geelgouden collier met zoetwaterparel 40+5cm 399,- 4. S621 Geelgouden collier met zoetwaterparel 40+2+2 cm 239,- 5. S617 Geelgouden oorstekers met zoetwaterparel 159,- 6 S618 Geelgouden oorstekers met zoetwaterparel 95,- 7. S616 Geelgouden oorhangers met barok zoetwaterparel 349,- 2. 1. 3. 4. 5. 6. 7.

Pearls 8. S620 Geelgouden oorstekers met 2x0.01ct. H p1 diamant en zoetwaterparel 229,- 9. S615 Geelgouden klapoorringen (scharnier) met barok zoetwaterparel 349,- 10. S002 Geelgouden collier 41+2+2cm 145,- 11. S627 Geelgouden hanger met zoetwaterparel 75,- 12. S002 Geelgouden collier 41+2+2cm 145,- 13. S626 Geelgouden hanger met zoetwaterparel 149,- 14. S622 Geelgouden collier met zoetwaterparel 40+5cm 349,- 15. S623 Geelgouden collier met zoetwaterparel 40+5cm 379,- 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

C A S U A L A D D I T I O N Met een koordbandj e of s t rak gouden exemp l aar z i t j e a l t i jd goed. C O N F I D E N C E B O O S T E R Maak de l ook af met een s tatement r i ng di e naad l oos te combi neren i s . C H A I N G A M E Mannen di e op zoek z i j n naar dat t i kke l t j e meer v i nden hun gadi ng tussen armbanden en co l l i ers met t i jd l oze des i gns . Bling for him 1. S687 Geelgouden collier 60cm 899,- 2. S685 Geelgouden collier 50cm 1.599,- 3. S689 Geelgouden armband met koord 17-30cm 85,- 4. S690 Geelgouden bangle met zilverkern vlakke buis 4x63mm 1.799,- 5. S693 Geelgouden ring schakel 1.299,- 6. S698 Geelgouden graveerring 1.799,- 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. S686 Geelgouden armband 21cm 679,- 8. S688 Geelgouden armband 20cm 339,- 7. 8.

Lorus RM309JX9 125,

Lorus RM317JX9 119, RM321JX9 110, RM313JX9 135, RM327JX9 125,

Citizen CA4570-88L ¤ 369,- BM7470-84L ¤ 279,- BM7430-89E ¤ 269,- CA4570-88L / CA4570-88X • Eco-Drive aandrijving • ø 43,5mm • Chronograaf • 24-uurs weergave • Stopwatch • 270 dagen gangreserve • Super TitaniumTM • Veiligheidssluiting • Saffierglas • Geschroefde kastbodem • 10 bar waterdicht CA4570-88X ¤ 369,- BM7430-89E / BM7470-84L • Eco-Drive aandrijving • ø 43mm • 180 dagen gangeserve • Super TitaniumTM • Veiligheidssluiting • Saffierglas • Geschroefde kastbodem • 10 bar waterdicht BETTER STARTS NOW Created for eternity. The new sporty chronograph made of Super TitaniumTM. 5 times harder and 40% lighter than stainless steel.

Citizen CB0250-84E ¤ 379,- • Eco-Drive aandrijving • ø 43mm • 4 kanaal zendergestuurde tijd • 180 dagen gangeserve • Edelstaal • Eeuwigdurende kalender • Veiligheidssluiting • Saffierglas • Wereldtijd • 10 bar waterdicht CB0260-81L ¤ 499,- • Eco-Drive aandrijving • ø 40mm • 4 kanaal zendergestuurde tijd • 180 dagen gangeserve • Super TitaniumTM • Eeuwigdurende kalender • Veiligheidssluiting • Saffierglas • Wereldtijd • 10 bar waterdicht CB5914-89X ¤ 499,- • Eco-Drive aandrijving • ø 44mm • 4 kanaal zendergestuurde tijd • 24-uurs weergave • Alarm • Stopwatch • 300 dagen gangeserve • Edelstaal • Eeuwigdurende kalender • Saffierglas • 20 bar waterdicht CB5945-85L ¤ 599,- • Eco-Drive aandrijving • ø 42,5mm • 4 kanaal zendergestuurde tijd • 24-uurs weergave • Alarm • Stopwatch • 300 dagen gangeserve • Super TitaniumTM • Eeuwigdurende kalender • Saffierglas • 10 bar waterdicht BETTER STARTS NOW RADIO CONTROLLED

Sparkling Citrine Quartz There is no place like home! 9k Ringen | vanaf €199 A Dutch Winter Story FALL / WINTER 2023-2024

Sparkling THE FUSE & EDGE LINE Round Clip & Pyramid Edge Oorbellen Silver • Gold plated | €84,95 Geïnteresseerd in meer? Bekijk onze socials! @sparklingjewelsofficial Sodalite Large Oval Round Clip Oorbellen set | €129,90 - Round Clip Oorbellen | Silver • Gold plated | €84,95 - Sodalite Large Ovals Oorbel edelstenen | €44,95 Beaded Edelstenen Armband | vanaf €24,95 Armband Essentials | vanaf €54,95 Baguette Studs White CZ Silver • Gold Plated | €29,95 Sodalite Twist Baguette Ringen stack 9k | €485 - Sodalite Twist Ring 9k | €275 - Baguette Ring 9k | €210 Citrine Quartz Small Oval Bold Fuse Oorbellen set | €114,90 Sodalite Medium Oval Round Clip Ketting set | vanaf €112,40 Sodalite Fuse Interstellar Armbanden stack | € 124,90 - Sodalite Interstellar Armband | €54,95 - Sodalite Fuse Beads Armband | €69,95 Bold Mix Interstellar Armband | €119,95

Monzario Collier 938-C €6950 Oorbellen 1078-O €650 Ring 912-R 0.76 crt €6350 / 1329-R €3750 Amband 1227-A €3195/ 949-A €1950 / 938-A €3150

Monzario Oorbellen 73-O €1695 Collier 1450-C €6950

shine bright like 1. S768 Zilveren ring met zirkonia 75,- 2. S766 Zilveren klapoorringen (scharnier) met zirkonia 95,- 3. S764 Zilveren oorringen met zirkonia 89,- 4. S762 Zilveren oorhangers 49,- 5. S765 Zilveren armband met zirkonia 17+3cm 89,- 1. 2. 3. 4. 5.

6. S756 Zilveren oorstekers met donkergrijs maansteen 95,- 7. S748 Zilveren oorstekers met zirkonia 32,50 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 10. the Star you are 8. S749 Zilveren collier 41+4cm 25,- 9. S750 Zilveren hanger met zirkonia 25,- 10. S749 Zilveren collier 41+4cm 25,- 11. S757 Zilveren hanger met donkergrijs maansteen 79,- 12. S752 Zilveren ring met zirkonia 32,50 13. S759 Zilveren ring met donkergrijs maansteen 89,-

1. 2. 1. S785 Zilveren collier 43+3cm 449,- 2. S786 Zilveren armband 17+3cm 219,-

Sturdy materials for the bold at heart

1. S847 Zilveren armband 21cm 79,- 2. S873 Zilveren ring 79,- 3. S868 Zilveren ring geoxideerd 35,- 4. S845 Zilveren geoxideerde armband 20cm 229,- 5. S846 Zilveren armband met leer 21,5cm 39,- what jewels would a m 1. 2. 3. 4. 5.

De j u i s te accenten geven j uwe l en een k l eur r i j k karakter . 6. S843 Zilveren collier 50cm 189,- 7. S844 Zilveren collier 50cm 89,- 8. S852 Zilveren ring met lapis 135,- 9. S861 Zilveren ring met onyx 119,- man wear 6. 7. 8. 9.

1. S833 Zilveren collier met zoetwaterparel 40+5cm 135,- 2. S834 Zilveren collier met zoetwaterparel 40+5cm 159,- 3. S835 Zilveren collier met zoetwaterparel 40+5cm 149,- you are your own guide 1. 3. 2

4. S878 Zilveren collier met zoetwaterparel 50+5cm 229,- 5. S879 Zilveren collier met zoetwaterparel 50cm 329,- 5. S U R E O F N A T U R E Ga voor casua l ch i c met de zachte en organ i sche vormen van de zoetwaterpare l . 4

“WHAT'S GOOD ENOUGH FOR YOU " Zi l veren s i eraden s t ra l en t i jd l oze schoonhe id u i t . Subt i e l , de l i caat , gedur fd of opva l l end: voeg een v l eug j e e l egant i e toe aan e l ke out f i t . 1. S801 Zilveren klapoorringen (scharnier) 69,- 2. S798 Zilveren oorhangers 75,- 3. S789 Zilveren oorhangers met zirkonia 35,- 4. S797 Zilveren oorhangers met zirkonia 59,- 5. S790 Zilveren klapoorringen (scharnier) met zirkonia 39,- 6. S788 Zilveren oorhangers 49,- 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. S787 Zilveren oorhangers 59,- 8. S796 Zilveren oorhangers met zirkonia 79,- 9. S794 Zilveren oorhangers 29,- 10. S793 Zilveren klapoorringen (scharnier) met zirkonia 42,50 11. S799 Zilveren klapoorringen (scharnier) met zirkonia 49,- 12. S800 Zilveren oorstekers 27,50 13. S792 Zilveren oorhangers met zirkonia 119,- 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Gen i et van het karakter van z i l ver en de u i t s t ra l i ng van goud. gold P L A T E D silver 1. S908 Verguld zilveren oorhangers 1 micron 75,- 2. S909 Verguld zilveren oorringen 1 micron 49,- 3. S912 Verguld zilveren collier 41+4cm 3 micron 85,- 4.S913 Verguld zilveren armband 16+3cm 3 micron 59,- 5. S907 Verguld zilveren oorhangers 1 micron 149,- 6. S904 Verguld zilveren oorringen 1 micron 89,- 7. S905 Verguld zilveren oorstekers 1 micron 29,- 8. S910 Verguld zilveren oorhangers 1 micron 65,- 9. S903 Verguld zilveren oorringen 1 micron 99,- 10. S906 Verguld zilveren oorringen 1 micron 65,- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Bring out your child's enthusiasm. K 1. S896 Zilveren collier 36+4cm 25,- 2. S899 Zilveren hanger 22,50 3. S896 Zilveren collier 36+4cm 25,- 4. S898 Zilveren hanger 25,- 5. S1146 Zilveren ring 25,- 6. S880 Zilveren collier 36+4cm 49,- 7. S881 Zilveren armband 13+3cm 42,50 8. S902 Zilveren armband 16cm 32,50 9. S892 Zilveren oorstekers 25,- 10. S895 Zilveren oorstekers met zirkonia 25,- 11. S891 Zilveren oorstekers 14,- 12. S894 Zilveren oorstekers 18,- 13. S893 Zilveren klapoorringen (scharnier) 35,- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 11. 7. 8. 9. 10. 12. 13.

I DS 14. S900 Zilveren armband 11+2cm 29,- 15. S901 Zilveren armband 11+2cm 16,- 16. S1160 Zilveren ring met zirkonia 25,- 17. S1153 Zilveren ring 25,- 18. S896 Zilveren collier 36+4cm 25,- 19. S897 Zilveren hanger 25,- 20. S890 Zilveren klapoorringen (scharnier) met hanger 37,50 21. S1140 Zilveren ring met roze zirkonia 25,- 22. S883 Zilveren collier 36+4cm 75,- 23. S886 Zilveren ring met parelmoer 42,50 24. S882 Zilveren oorstekers 79,- only k i d s C U T E A N D S T U N N I N G De spee l she id en vro l i j khe id van deze j uwe l en spr i ngen eru i t . 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

1. S781 Zilveren armband 18+1cm 289,- 2. S1085 Zilveren bangle met vlakke buis 6x60mm 229,- 3. S1084 Zilveren geoxideerde armband 18cm 219,- 4. S1083 Zilveren armband 20cm 199,- 5. S1082 Zilveren armband 19cm 229,- Het samenspe l van z i l ver en zwar t creëer t een t i jd l oze en mys ter i euze l ook . 1. 2. 3. 4. 5. 2024

EVERY DAY CAN BE YOUR BEST DAY A L L - N A T U R A L A U R A Draag de kracht van de natuur en ver te l een betoverend verhaa l . 1. S1121 Zilveren ring met malachiet 45,- 2. S1118 Zilveren oorstekers met malachiet 59,- 3. S749 Zilveren collier 41+4cm 25,- 4. S1119 Zilveren hanger met malachiet 45,- 5. S1125 Zilveren collier 42cm 29,- 6. S1126 Zilveren hanger met amethist 45,- 7. S1128 Zilveren ring met amethist 59,- 8. S1124 Zilveren oorstekers met amethist 75,- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. E N C H A N T Y O U R S E L F I nspi reer en voed j e z i e l en word een symboo l van i nner l i j ke rus t .

M O RE 1. 1. S1091 Zilveren klapoorringen (scharnier) met zirkonia 79,- 2. S1093 Zilveren ring met zirkonia 69,- 3. S1090 Zilveren armband met zirkonia 19cm 199,- 4. S1089 Zilveren collier met zirkonia 45cm 449,- 2. 4. 3.

YOUR JEWELLERY LIKE A PRO Organize Verzame l j e s i eraden en s t raa l over de he l e were l d. 1. S1135 Sieradenbox camel, 230x130x120mm (bxdxh) 75,- 2. S1136 Sieradenbox zwart, 230x130x120mm (bxdxh) 75,- 3. S1134 Sieradenbox zachtroze, 230x130x120mm (bxdxh) 75,- 1. 2. 3.

1. S1093 Zilveren ring met zirkonia 69,- 2. S1090 Zilveren armband met zirkonia 19cm 199,- 3. S1091 Zilveren klapoorringen (scharnier) met zirkonia 79,- 4. S1089 Zilveren collier met zirkonia 45cm 449,- The allure of silver blends with the radiance of a thousand stars 3. 3. 1. 1. 2. 2. 4. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. De afgebeelde artikelen kunnen qua kleur en grootte afwijken van de werkelijkheid. Nadruk verboden. © 2023 Kasius Sieraden B.V. scan naar onze website OOSTERMEENT-OOST 105 • 1274 SL HUI ZEN • 035 525 8800 CAREJUWEL I ER@OUTLOOK.COM • WWW.CAREJUWEL I ER.NL CaRé-Juwel i er care . juwel i er

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU5MTQ0