7280_Care_Huizen

in our store, Welcome w me co el Waar bl i j f t de t i jd? Waar b l i j f t de t i jd? Dat vraag i k mi j ze l f rege lmat i g af ; afge l open jaren z i j n werke l i j k voorbi j gev l ogen . Op zake l i j k gebi ed, maar ook op persoon l i j k gebi ed l i j kt a l l es i n een s t roomversne l l i ng te gaan . I n de wi nke l vo l gen we de l aat s te ontwi kke l i ngen en i nnovat i es op de voet ; want wi j v i nden het be l angr i j k om met de t i jd mee te gaan . Want ondanks het f e i t dat we een t radi t i onee l karakter hebben waar vakmanschap, serv i ce en gas tvr i j he id de speerpunten z i j n , i s het hee l be l angr i j k om goed op te b l i j ven l et ten wat de t rends ons proberen te ver te l l en . Door kansen te b l i j ven spot ten , kunnen we de wi nke l , onze di ens ten en ons aanbod cont i nue opt ima l i seren . Zo hebben wi j on l angs een spec ia l e gravuremach i ne ge ï nt roduceerd; di e het moge l i j k maakt om a l l e typen j uwe l en , hor l oges en geschenken te voorz i en van un i eke teks ten en pat ronen door midde l van een l aser techn i ek . Daarnaas t maken we ook meer hand vervaardi gde j uwe l en i n ons e i gen ate l i er dan oo i t tevoren ; omdat de vraag naar un i eke en persoon l i j ke j uwe l en g i gant i sch i s toegenomen . B i j zonder voor de k l ant , maar ook zeer spec iaa l voor ons om aan mee te mogen werken en k l anten b l i j te mogen maken met een un i ek s i eraad. Tot s l ot hebben we afge l open maanden i n het teken ges te l d van een wi nke l upgrade . We hebben gemerkt dat de man i er van wi nke l en veranderd en h i er spe l en wi j opt imaa l op i n . Wi nke l en gaat vandaag de dag name l i j k om ‘ ontmoeten’ en ‘be l even’ . Zo v i ndt u ru ime taf e l s waar u z i ch kunt l aten i nspi reren door onze ervaren verkopers , daarnaas t ook een geze l l i ge kof f i ecorner en een vern i euwd i nter i eurdes i gn . CaRé Juwe l i er 2 .0 kunt u we l zeggen . 1 7 ,5 jaar i s i nmidde l s vers t reken s i nds de overname i n 2006. Met de naam CaRé Juwe l i er , di e s taat voor de eers te l et ters van de namen van mi j n zoons Ca l v i n en René , ben i k nog a l t i jd erg b l i j . Mi j n zoons , di e nog rege lmat i g meewerken i n de wi nke l , z i j n u i tgegroe id tot vo lwassenen mannen met hun e i gen persoon l i j ke l even en car r i ère waar i k onwi j s t rot s op ben . Het l i j kt a l s de dag van g i s ter dat z i j h i er a l s j onge j ongens hu i swerk maakten of meeh i e l pen op een vr i j e dag , dankbare her i nner i ngen di e me a l t i jd zu l l en bi jb l i j ven waardoor de wi nke l een promi nent onderdee l was van hun j eugd. Een teken dat de naam van de wi nke l vandaag de dag nog s teeds un i ek en passend i s . Onze wi nke l i s een bi j zonder fami l i ebedr i j f pur sang met een bi j zondere samens te l l i ng . Mi j n man Peter di e e l k vr i j uur t j e i n het tekens te l t van de wi nke l en het Wi nke l cent rum, mi j n moeder di e a l s i nds dag één een vas t gez i cht i s i n de wi nke l en a l t i jd voor me k l aars taat en ons un i eke verkoopteam bes taande u i t Tat iana, Mi eke en Gi neke . Dames di e aanvoe l en a l s fami l i e door hun jaren l ange i nzet . Er i s bi j CaRé Juwe l i er e i gen l i j k geen sprake van een sp l i t s i ng tussen pr i vé en zake l i j k ; het l oopt dwars door e l kaar heen en j u i s t daarom doe i k di t met zovee l p l ez i er . I k hoop u ook aankomend jaar weer vo l op te mogen ontmoeten , ontvangen en u i tnodi gen voor een wi nke l bezoek . Want zonder u zou CaRé Juwe l i er er n i et z i j n . Dank voor het ver t rouwen . Ui tnodi gende en t rot se groet , Ani ta Koning

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU5MTQ0